เตรียมจัดมหกรรมสินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ ของดี รัตนบุรี17-23มค65

อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ภาคเอกชน เตรียมจัดมหกรรมสินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ ของดี รัตนบุรี และ คาราวานสินค้าราคาถูก ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพประชาชน

สุรินทร์-เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลรัตนบุรี และ ภาคเอกชน เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ OTOP เพื่อขับเคลื่อนจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และ เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีราคาประหยัด นำมาจำหน่ายเพิ่อสร้างรายได้ ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ลดค่าครองชีพของประชาชน ด้วยกิจกรรม “มหกรรมสินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ ของดีรัตนบุรี และ คาราวานสินค้าราคาถูก” ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค.65 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารอร่อย อาหารสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ และ นอกพื้นที่

 

2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ จากเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และ กลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของอำเภอรัตนบุรี

3. การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัด โดยเชิญผู้ผลิตสินค้าโดยตรง เข้าร่วมจำหน่ายภายในงาน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอรัตนบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อ สร้างรายได้ สร้างงานส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐาน และ เศรษฐกิจชุมชน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน และ พืชผลการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล กรมการพัฒนาชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมตลาดประชารัฐ รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ภาพข่าว-ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

สุรเดช เหลาคำ-เรียบเรียง

Related post