คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

กาญจนบุรี – คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษา

วันนี้ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับกลุ่มจังหวัด ณ.โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 และมีด๊อกเตอร์ณรงค์ ศิริเมือง ผุ้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต , นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รวมกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รวมทั้ง พระครูบวรกาญจนรักษ์ ,นายนรภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอำเภอไทรโยค,นายประกอบ เซี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค,นายสุชิน นันท์อาณาเขต นายกสมาคมผู้ปกครองและครู,คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้ให้คณะกรรมการร่วมชมวีดิทัศน์การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน แนะนำหัวหน้ารับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลทั้ง5 ด้าน ก่อนจะออกเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ดีเด่นของสถานศึกษา ประกอบด้วย ฐานสิบสานศาสตร์พระราชา,ฐานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,ฐานสร้างนวัตกรรมประลองวิศรวกรรม,ฐานโครงงานวิทยาศาสตร์,ฐานประสบการณ์งานอาชีพ,ฐานกินเยี่ยมอบอุ่นคุณภาพชีวิตที่ดี,ฐานส่งเสริมประสบการณ์งานอาชีพ,ฐานสามารถรอบด้านผลงานเป็นเลิศ จากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการและประเมินเอกสารตามตัวชี้วัดด่านต่างๆ อาทิเช่น ด้านที่1 คุณภาพผุ้เรียนในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน,ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ,ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา,ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเป็นต้น

สำหรับโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ได้ประทานแก่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งให้การช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเด็กแนวชายขอบ พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม เรียนดี แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้อย่างสะดวก จาการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 ในรูปแบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาได้ผลิตนักเรียนไม่น้อยกว่า 3,500 คน ได้สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู อาจารย์ ไม่น้อยกว่า 500 คน เขาคือบุคคลแห่งคุณภาพ สถานศึกษามีผู้นำทางการบริหารที่ผ่านมา 7 คน พัฒนาจัดการเรียนการสอนพื้นที่ 309 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆและได้ปรับปรุงพื้นที่สวนป่าพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ร่มรื่น สง่างาม เป็นคุณูประการ ตามเจตนาของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก./
/////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Related post