ป่าไม้ที่6อุดรฯ”ไม่ทน”บุกจับสร้างถนนรุกป่าสงวน(ป่าดงภูวัว)จ.บึงกาฬ

สืบเนื่องจากเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท่องถิ่นได้รับการร้องเรียนจากแหล่งข่าวมาทางอินบ็อก”เพจแฉกลโกง”ว่าพบเห็นการก่อสร้างถนนสายบก.026-เชิงลาดสะพานห้วยเรือบ้านห้วยเล็บมือ ม.5ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้าจ.บึงกาฬจากป้ายโครงการวงเงินก่อสร้าง17ล้านบาท น่าจะรุกล้ำเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัวหรือไม่ ทางเครือข่ายฯได้มีมติในเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการจริงตามที่แหล่งข่าวร้องเรียนมาหรือไม่และจากการลง พื้นที่เมื่อ วันที่ 1 กค.65 อำเภอบุ่งคล้าพบว่ามีการก่อสร้างถนนจริงและพบมีป้ายบอกโครงการก่อสร้างของแขวงทางหลวงชนบทจ.บึงกาฬติดให้เห็นอยู่ริมถนนสายที่กำลังก่อสร้างออกมาเชื่อมต่อกับถนนกรมทางหลวงหมาย เลข 212 นครพนม-บึงกาฬ  เจ้าหน้าที่เครือข่ายฯก็ได้ทำการตรวจสอบต่อไปจนสุดสายถนนที่ก่อสร้างพบมีการตัดภูเขาและตัดต้นไม้ขยายถนนที่เป็นถนนบุกเบิกใหม่เกลือบทั้งสายและมีการสร้างสะพานข้ามห้วยเรือหนึ่งจุดพร้อมถนนคอนกรีต

และจากการบันทึกจับกุมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันนี้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑๙.๐๐ น.) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้

บึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหนำาที่ สภ.บุ่งคล้าได้ร่วมกันตรวจสอบการก่อสร้างถนน จากการร้องเรียนของเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ว่ามีการก่งสร้าง ถนนสาย ๐๒๖-เชิงลาดสะพานห้วยเรือ บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ ๕ ตำบล

หนองเดิ่น อำเภอบุ่งงคล้า จังหวัดบึงกาพ มีการลุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัวคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบตามเส้นทางก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ – ถึงบ้านห้วยเล็บมือ โดยใช้เครื่อง GPS หาค่าพิกัดดาวเทียม พบบริเวณที่รับแจ้งพบป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามภาพถ่ายประกอบท้ายบันทึกฉบับนี้) จึงได้ทราบว่าส้นทางก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬหลังจากนั้นได้นำพิกัด GPS ที่ได้เก็บข้อมูลมาจากจุดเกิดเหตุ มาจำลองลงในแผนที่ จากการวัดพื้นที่ด้วยระบบ GPS เส้นทางจากจุดเริ่มต้น-ถึงจุดสิ้นสุด มีระยะทางยาวประมาณ ๒,๓๓๘ เมตร กว้างประมาณ ๑๐เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๔ -๒-๔๔ ไร่ พบกรก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง และสะพานคอนกรีตบริเวณห้วยเรือ๑แห่ง จากการตรวจสอบในเบื้องต้นตามพิกัด GPS ถนนส้นทางดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าตงภูวัว(ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐๕ พ.ศ.6๕๑-) ระยะทางในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าตงภูวัวประมาณ๑.๓๖๗ เมตรอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ ๑๗๕ เมตร และอยู่ในนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๗๙๖เมตร (ยังไม่สามารถระบุในเบื้องต้นได้ว่าเป็นที่ดินประเภทใด และตลอดเส้นทางกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้างตลอดเส้นทางแล้วปรากฎว่าเส้นทางดังกล่าว บางส่วนมีแนวเขตอยู่ในพื้นที่ที่มีการกระความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและนำเดินการตามกฎหมายไว้แล้ว ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตรวจยึดพื้นที่จำนวน ๔๔-๒-๔๔ ไร่ นำส่งพนักงานสอบสวน

สภ.บุ่งคล้า ตาม ปจว. ข้อ ๑ ตามเวลา ㆍ๒. 0๐ น. คดีอาญาที่ ๑๐๔/๒๕๕๘ ยึดทรัพย์ที่

๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คดีนี้อยู่นระหว่างการติดตามผลคดี

๒.เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตรวจยืดพื้นที่จำนวน 00-๒-๖0 ไร่ ผู้ต้องหา ๑ คน นำส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งคล้า ตาม ปจว. ข้อ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คดีอาญาที่ ๑๖๔/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓.เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตรวจยึดพื้นที่ถนนลูกรังยาว ๕00 เมตร และต่อช่วงถนน

คอนกรีตยาว ๒๐0 เมตรและเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน ๕ ต้น พร้อมสายไฟยาว ๗๐๐ เมตร

นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บุ่งคล้า ตาม ปจว. ข้อ ๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม

๒๕๕๘ คดีอาญาที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ พื้นที่ตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งคล้า จำนวน ๒ คดี จะได้นำส่งรายละเอียดแนบบันทึกนี้ต่อไปโดยคดีทั้งหมดกำลังดำเนินการเร่วรัดติดตามผลคดีให้ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

และเมื่อวันที่ ๒๓ มย.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.00 น. ได้มีประชุมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการบุกรุก ป่าชุมชนบ้านห้วยเล็บมือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยุ่งคล้า โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ช่างรังวัด สำนัก ” (อุตรธานี) ว่าบริเวณดังกล่าวได้มีโครงการปรับปรุงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว แต่ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตามบันทีกรายงานการประชุม)อนึ่งในการตรวจสอบในครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้บังคับขู่เข็ญ ทำร้ายร่างกาย เรียกร้องทรัพย์สิน หรือทำให้ทรัพย์สินผู้ใดสูญหาย เสียหาย หรือเสื่อมค่าแต่อย่างใด และบันทึกฉบับนี้สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันในชั้นศาลได้ อ่านบันทึกให้ผู้เกี่ยวข้องฟังและยอมรับว่าบันทึกตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ต่อมา วันที่ 28 กค.65 นายฉัตรชัยวงศ์ ชูเลิศ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท่องถิ่น ก็ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.บุ่งคล้าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด พรบ.ป่าไม้2484ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.บุ่งคล้าได้รับแจ้งความไว้ตามประสงค์และ วันที่19 กค.65 ทางเครือข่ายฯยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี ให้ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อมา วันที่ 27 กค.65 ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบพื้นตามที่รับแจ้งจากเครือข่ายฯพร้อมนำพยานหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บุ่งคล้าและได้นัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นเกิดเหตุพร้อมกันใน วันที่ 4 กค. 65

          และเมื่อเวลา10.00น.วันที่4กค.65 ก็ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติการดำเนินตามกฎหมายโดพ.ต.ท.สมพล..พันธภิบาล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบุ่งคล้า ​เป็นประธานมีเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีนำทีมโดยนายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 6(อุดรธานี)นายสุรัตน์ วิเศษลา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬนายสุระชัย สิงหถิน พนักงานธุรการ ส3 /ศปม.บึงกาฬนายอรุณ พลอาสา พนักงานพิทักษ์ป่า ส3 /หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก.1(บึงกาฬ)นายณัฐพล สูตรสุคนธ์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า /หน่วยฯบก.1นายประจักษ์ นวลแก้ว พนักงานพิทักษ์ป่า(พร.) /หน่วยฯ บก.1น.ส.เอื้อมพร ชุมแวงวาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ /ศปม.บึงกาฬน.ส.มะลิขวัญ ท่าราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ /ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ส่วนทางฝ่ายก่อสร้างถนนสายสายบก.026-เชิงลาดสะพานห้วยเรือบ้านห้วยเล็บมือม.5ต.หนองเดิ่น มีนายไพวรรน์ ต้นนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ และตัวแทนผู้รับจ้าง

เครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตภูมิภาคส่วนท่องถิ่น มี นายฉัตรชัยวงศ์ ชูเลิศ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการสรุปประเด็นการดำเนินคดีว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไรในที่ประชุมประธานได้ให้ฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวได้อธิบายในประเด็นของเหตุการที่เกิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าป่าไม้ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท่องถิ่นมีความประสงค์ให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ ในทุกกรณี ทางพนักงานสอบสวน จึงได้สรุปผลการประชุม และ นัดให้ผู้ร้องมาให้ปากคำในวันอังคารที่ 9 กค.65นี้ณ.สภ.บุ่งคล้า

ภาพ/ข่าวจากเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท่องถิ่น

Related post