อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่21/2565
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอฟากท่า ชั้น 2 จ.อุตรดิตถ์นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่21/2565 ร่วมกับการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Zoom Meeting จากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับจังหวัด รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล เข้าร่วมรับฟังการประชุม มีข้อสั่งการจากส่วนกลาง และเรื่องจากสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ข้อสั่งการจากส่วนกลาง โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
– เรื่อง การดำเนินงานตาม ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การขอรับค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การปฏิบัติตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) ที่14/2565และการปฏิบัติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) (ศบค.) ที่ 14/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนด เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และแจ้งสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก โรคฝีดาษวานร


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

Related post