นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมสรุปร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ก่อนเสนอ สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2,3

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมสรุปร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ก่อนเสนอ สภาผู้แทนราษฎร วาระ 2,3

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ….. ในประเด็นการแก้ไขร่างมาตรา 6 รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ….สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…..

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

///

Related post