นภอ.บัวเชดมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่

นภอ.บัวเชดมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่

นภอ.บัวเชด ลงพื้นที่บ้านเเสนสำราญ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และการพัฒนาพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 9 ตุลาคม2566 เวลา 19.00 น. นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด ลงพื้นที่บ้านเเสนสำราญ หมู่ที่5 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เพื่อประชุมประดจำเดือนของชุมชนบ้านเเสนสำราญ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผรส. ติดตาม ขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคนไทย ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นถึงผลประโยชน์ของการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการปกครองกำหนด

เเละเฝ้าระวังเเหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เป็นโรคที่แพร่ระบาดในฤดูฝนพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัดคน จะถ่ายทอดเชื้อให้คนทำให้เกิดอาการ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการช็อค ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาอาจเสียชีวิตได้ โดยมีอาการเลือดออกตามมา เพื่อให้เกิดความ“ตระหนัก” ถึงความสำคัญของโรค การให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกและผู้ดูแลรู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้าน รู้สัญญาณอันตราย ซึ่งต้องรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ ตลอดจนรู้แนวทาง และช่วยเหลือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และที่โรงเรียน กำจัดลูกน้ำ ภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิด ถ้าไม่สามารถปิดได้ ให้ใส่ทรายอะเบทหรือใส่ปลาหางนกยูง จานรองขาตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอก สัปดาห์ละครั้งวัสดุที่เหลือใช้รอบ ๆ บ้าน

เเละประชุมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอบัวเชด (ศปถ.อำเภอบัวเชด) ดำเนินการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอบัวเชด เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
เเละประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน


การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ผู้ขอยื่นใบแสดงตน เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ต้องนำหลักฐานคือสูติบัตรหรือบัตร ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา) ต่อนายอำเภอท้องที่ เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้วจะรับลงบัญชีทหารและออกใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ให้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชดจะออกร่วมประชุมกับหมู่บ้านโดยจะจับฉลากตำบลละ1หมู่บ้าน ทุกตำบล จนครบ


เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และการพัฒนาพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ราชการแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แและประชาชนในพื้นที่ เเละมีเรื่องที่หน้ายินดี ที่อำเภอบัวเชดได้รางวัลชนะเลิศเรื่องความสะอาดของจังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว : พูนสิน ยั่งยืน -วัชรินทร์ ถาพันธ์

ติดต่อลงโฆษณา กับสุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม