ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ รูปแบบ “กุฏิชีวาบาล” ณ วัดป่าสวนจิก อำเภอกระนวน

ถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ รูปแบบ “กุฏิชีวาบาล” ณ วัดป่าสวนจิก อำเภอกระนวน

ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระนวน ร่วมถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ รูปแบบ “กุฏิชีวาบาล” ณ วัดป่าสวนจิก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ห้วงบ่าย คณะผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอกระนวน นำโดย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อบต.หัวนาคำ รพ.สต. อสม. และผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่ โดย พระครูนิมิตวีราภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต 2 พระใบฎีกาวัชระ วิสุทธิวิริโย ประธานศูนย์ชีวาภิบาล พระครูไพศาลรัตโนบล เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ และ เจ้าอาวาสวัดที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานของกุฏิชีวาบาล อำเภอกระนวน ได้ร่วมตรวจเยี่ยมกุฏิชีวาภิบาล ณ วัดป่าสวนจิก ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งได้เปิดให้บริการดูแลพระสงฆ์อาพาธ โดยความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุขกับคณะสงฆ์ เนื่องจากเมื่อพระสงฆ์อาพาธ มีความจำเป็นในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลเกิดความไม่สะดวกจากหลายปัจจัย ขณะเดียวกันอาการบางอย่างสามารถดูแลที่วัดได้ เพิ่มความสะดวกและเอื้อต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัย โดยรูปแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์แบบเครือข่าย นี้ได้รับการพัฒนาเป็นโมเดลในรูปแบบเครือข่ายกุฏิชีวาบาลทั่วไทยมาเป็นกุฏิชีวาบาลวัดป่าสวนจิก อำเภอกระนวน โดยกุฏิชีวาบาลพร้อมที่จะน้อมรับพระบัญญัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ดูแลซึ่งกันและกัน และชุมชนดูแลพระสงฆ์ เยียวยาภิกษุชราภาพ หรืออาพาธแบบประคับประคอง ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด

 

ข่าว/เฉพราะกิจจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม