น้อมนำแนวทาง “บวร” ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

น้อมนำแนวทาง “บวร” ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

อำเภอกระนวน ร่วมกับคณะสงฆ์และชุมชน น้อมนำแนวทาง “บวร” ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทให้กับผู้ผ่านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด Community Isolation : CI อำเภอกระนวน

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ วัดนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายบุญมี ชนะบุญ กำนันตำบลบ้านฝาง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด Community Isolation : CI อำเภอกระนวน 1 ราย ซึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

โดยระหว่างการบำบัดฟื้นฟู ผู้เข้าบำบัดได้รับความช่วยเหลือโดยใช้หลักของพระพุทธศาสนา “ศาสนบำบัด” เป็นการขัดเกลา ฟื้นฟูจิตใจ น้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อครบกระบวนการบำบัดฟื้นฟูและหายป่วยแล้ว จึงได้ปวารณาตนเองเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์หลายรูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือการดำเนินการต่อเนื่องระหว่างภาครัฐ คณะสงฆ์์ในพื้นที่ นำโดย พระครูสุตสุนทรธรรม เจ้าอาวาสวัดนาเลาะ เจ้าคณะตำบลหนองโน และ ชุมชน โดยความพร้อมใจยินดีของครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูที่ได้ลูกหลานกลับคืนมาสู่ชุมชนแล้วยังได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภายหน้าอีกด้วย

อำเภอกระนวน ได้บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และวัดร่วมกับชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆ ตามกระบวนการทางการแพทย์ โดยน้อมนำหลักบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) ด้วยการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตใจ สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน จัดการยาเสพติดแบบ “ครบวงจร” ตั้งแต่การค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้มีอาการป่วยทางจิต การคัดกรอง การบำบัดฟื้นฟู การใช้ชุมชนบำบัด CBTX และจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด Community Isolation : CI ใช้สถานที่ชุมชนเป็นฐานปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและให้นายอำเภอทุกอำเภอใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) และพื้นที่ภายในอำเภอ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลจิตเวช มาอยู่ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน เพื่อฟื้นฟู ฝึกอาชีพ และเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ตามแนวคิด “เอาชนะทางความคิด ให้โอกาส ให้ที่ยืน และให้อาชีพ” ตลอดจนการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชนทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่และอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง และกลับมาเป็นพลังสำคัญของชุมชน ควบคู่ไปกับการป้องกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของจังหวัดขอนแก่นและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ทีมข่าวเฉพราะกิจ/จังหวัดขอนแก่น/รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม