ผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศอ.บต. สร้างความร่วมมือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจกรรมและโครงการต่อการพัฒนาพื้นที่

ผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศอ.บต. สร้างความร่วมมือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจกรรมและโครงการต่อการพัฒนาพื้นที่

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for Interrnatinal Development USAID) เยือน ศอ.บต. โดยในวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563 ) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการต่างประเทศ กบย.ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ นายสเตีเวน โอลิฟ (Mr.Steven DLIE) ผู้อำนวยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายพจมาน บุญไกรศรี ผู้จัดการ Together องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เข้าพบปะชี้แจงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย(โครงการ Together) ในห้วงที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างยูเสด (USAID) กับหน่วยงานภาครัฐของไทยใน จชต. ณ ห้องประชุมรับรอง1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ ทางคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ จชต. ยูเสด (USAID) เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ Together ที่ดำเนินงานทั่วประเทศไทย และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 3 โครงการตั้งแต่ปี 2561-2565 เป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าภาครัฐกับประชาชนที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ คือ การทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน ต่อยอดสู่ภูมิภาค ด้วยการขับเคลื่อนร่วมกับทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้ ด้านงานการให้ความเป็นธรรมและงานด้านความยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆ กับ ศอ.บต. ในการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเปิดพื้นที่พัฒนาการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เปิดช่องทางการพูดคุยภายใต้ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ Together ยังมีโครงการสนับสนุนเยาวชนเป็นศูนย์กลางระหว่างชุมชน และโครงการสงเสริมอาชีพระดับอาชิวะศึกษาสู่ภาคธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนกลไกลของภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านการยกระดับการให้บริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

ในขณะเดียวกัน ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ขอบคุณทางคณะฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ศอ.บต. เน้นการพัฒนาประชากรให้พื้นที่เกิดความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ศอ.บต.มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยง ประสานงานกับทุกภาคส่วนมุ่งเป้าให้มีส่วนร่วมมากที่สุดอีกด้วย

การเมือง สังคม