วางแผน พัฒนาให้โรงพยาบาลทหารบกเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านการแพทย์ของ ประเทศ

วางแผน พัฒนาให้โรงพยาบาลทหารบกเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านการแพทย์ของ ประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยร้อยตรี ธงทิว ไพเราะ หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการด้านการตรวจวินัจฉัย COVID-19 ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 17 “Clinical Pathology Network 2020 : COVID-19 and New Normal in Clinical Laboratory Practice” ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตรวจวินัจฉัย COVID-19 การเตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 การได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO โดยพลโทธารา พูนประชา ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิ ได้ผลักดันให้โรงพยาบาลกองทัพบกได้ผ่านมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190

ตลอดจนการรับรองในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) การผ่านเกณฑการประเมินในการตรวจหาเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนโยบาย พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ที่ให้โรงพยาบาลกองทัพเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ในที่ตั้ง การผลักดันให้โรงพยาบาลกองทัพบกมีการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางการแพทย์ของประเทศ ในการป้องกันภัยภิบัติในห้วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้โรงพยาบาลกองทัพบกพัฒนา และสามารถตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ทั้งเชิงรุก และรับ เพื่อสนับหนุนในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และพร้อมที่จะดูแลประชนได้เสมอ
ณัฐวัฒน์​ ราชประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม สังคม