เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​ประชุมสรุปรายงานผลการ Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน เครื่องที่ 1 และเครื่อง 2

เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​ประชุมสรุปรายงานผลการ Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน เครื่องที่ 1 และเครื่อง 2

เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​ประชุมสรุปรายงานผลการ Commissioning
โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน เครื่องที่ 1 และเครื่อง 2

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน ประชุมสรุปรายงานผลการ Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ผลการ Commissioning เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงาน Commissioning เพื่อรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา โดยได้ทำการทดสอบ Wet Test และขนานเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง Line 22 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แล้วเสร็จ
การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการจาก เขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า (อหฟ.) และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรวบรวมสรุปรายการที่รอการแก้ไข (Pending) ก่อนดำเนินการพิจารณาออกเอกสารรับรองการยอมรับ (Provisional Acceptance Certificate) ให้กับบริษัทคู่สัญญา เพื่อกำหนดมาประกาศจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date : COD) ให้กับโรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอนเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ต่อไป
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม