คณะกรรมการ อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการ อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการ อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อเวลา​ 09.00​ น.ของวันที่​ 3​ ธ.ค.63​ ที่บริเวณโดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์​ ต.ป่าเซ่า​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายอมรศักดิ์​ ปิ่นทอง​ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์​ เป็นประธานเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนายบัณฑิต​ย์ สิงห์ช่างชัย​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์​ นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์​นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์​เรือน​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นายพณิชย์​ มีประเสริฐกุล​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้ง 6 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ได้กำหนดจัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยความร่วมมือของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดประดิษฐ์ คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้น 3 เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน 4 เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จำนวน 9 ผลงาน เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคต่อไป การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงประเภท บรรเทาสาธารณภัย​ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เน้นเรื่องโซล่าเซลล์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครัวไทยเป็นครัวโลก ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ โดยมีสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 85 ผลงาน รายการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการประดิษฐ์คิดค้นมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกครั้ง ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลเยาวชนของชาติซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม