เทศบาลตำบลน้ำคำจัดแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลน้ำคำจัดแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลน้ำคำจัดแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่หนองน้ำสาธารณะร่องคำ บ้านหนองคํา หมู่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.จังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมีนายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ นำส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนในเขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำคำ ส่งทีมเรือพายเข้าแข่งขันจำนวน 9 หมู่บ้าน 18 ทีม แบ่งการแข่งขันเรือพายเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือพาย 8 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม และประเภท 5 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม ผลปรากฏว่า ประเภทเรือพาย 5 ผีพาย ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประกายทอง บ้านหนองโนใต้ หมู่ 14 ได้รับเงินรางวัล เป็นเงินสด 4,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรือเจ้าพ่อหนองกว้าง บ้านโนนสวนป่า หมู่ 13 ได้รับเงินรางวัล เป็นเงินสด 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวั รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเรือหลานหลวงปู่สังข์ บ้านโนนหมู่ 8 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมเรือเจ้าแม่กุดเรือ บ้านบุข้าวดอ หมู่ 4 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทฝีพราย 8 คน ชนะเลิศได้แก่ เรือหลานหลวงปู่สังข์ บ้านโนนหมู่ 8 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประกายทอง บ้านหนองโนใต้ หมู่ 14 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรือเจ้าพ่อน้องกวาง บ้านโนนสวนป่า หมู่ 13 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่เรือ เจ้าแม่สุขเกษม บ้านง้อ หมู่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ ในเขตตำบลน้ำคำ ต่อไป
นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ กล่าวว่า เทศบาลตำบลน้ำคำ ได้จัดแข่งขันเรือพายประเพณีตำบลน้ำคำ เป็นครั้งที่ 14 แล้ว มีหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำคำ ส่งทีมเรือพายเข้าแข่งขันจำนวน 9 หมู่บ้าน 18 ทีม แบ่งการแข่งขันเรือพายเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือพาย 8 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม และประเภท 5 ฝีพาย จำนวน 9 ทีม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ในเขตตำบลน้ำคำ

**********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

กีฬา สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม