กาญจนบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะ มอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ พร้อมกำชับให้กำลังยึดมั่นในแนวความคิด”พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชารักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขใน

กาญจนบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะ มอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ พร้อมกำชับให้กำลังยึดมั่นในแนวความคิด”พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชารักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขใน

กาญจนบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะ มอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ พร้อมกำชับให้กำลังยึดมั่นในแนวความคิด”พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชารักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขใน

วันนี้ 17 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานสักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะนายทหาร และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ณ.กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วยคณะรองผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรม กอง คณะนายทหาร กำลัง ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนจะรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม

จากนั้นได้เดินทางมอบของขวัญ พร้อมอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2564 ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ใจความว่า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนทหารทุกท่านรวมทั้งครอบครัว ด้วยความรักยิ่งในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตลอดจนเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องซึ่งเพื่อนทหารทุกท่านต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีเอกภาพโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมและประชาชน เป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้านบรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีดังเช่นวีรชนทหารกล้าได้สร้างไว้ในอดีต ประกอบกับ กองพลทหารราบที่ 9 นับว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหน่วยพร้อมรบของกองทัพบก โดยเฉพาะปัจจุบันกองทัพบกกำหนดให้กองพลทหารราบที่ 9

จัดกองบังคับการกรมทหารราบและกองพันทหารราบพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของกองทัพภาคที่ 1ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้มีหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วอยู่ในทุกกองทัพภาคผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นกองกำลังสุรสีห์มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ผู้ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ จำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง โดยมีเพื่อนทหารทุกท่านเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการทุกมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยจิวิญญาณของความเป็นทหารที่มีความเสียสละ กล้าหาญมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในแนวความคิด”พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชารักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในขณะเดียวกัน ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้องสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีการพัฒนางานริเริ่มใหม่ในหน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะและเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยแท้จริง

จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม บริเวณอนุเสาวรีย์ทหารผ่านศึกษา กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนามมีประวัติการรบของกองพลทหารราบที่ 9 (กองพลเสือดำในขณะนั่น) รัฐบาลไทยได้ส่งกำลังทหารอาสาสมัคร ไปช่วยรบในสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507-2515 ทหารไทยเสียชีวิตในสงครามเวียดนามจำนวน 539 นาย ทางกองทัพบกโดยกองพลทหารราบที่ 9 จึงได้จัสร้างพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม เพื่อเป็นที่ศึกษาของทหาร และประชาชนทั่วไป ได้ชมและรำลึกถึง ความเสียสละกล้าหาญ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ก่อนจะเดินทางตรวจเยี่ยมเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารราบที่19 พัน 1 เพื่อตรวจการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหาร ซึ่ง พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้กล่าวว่า การจัดเลี้ยงอาหารแก่ทหาร ที่เข้าประจำการ ให้ทหารรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ./
//////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม