ราชบุรี – มรมจ.จัดลงนามการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน

ราชบุรี – มรมจ.จัดลงนามการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน

ราชบุรี – มรมจ.จัดลงนามการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23ธ.ค.63 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการสร้างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนร่วมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชหมู่บ้านจอมบึง และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงกับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

โดยทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งในจังหวัดราชบุรีในการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินโครงการให้มีความต่อเนื่องในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ได้มีการเสวนาการยกระดับการศึกษาแบบบูรณาการในท้องถิ่นโดย อาจารย์ดร.รังสฤษฎ์ อินทระโม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากรการเสวนาครั้งนี้ ทั้งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้จัดจุดคัดกรองด้วยการเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ และการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

/////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม