โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โดยมี นายแพทย์ อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทศักดิ์สยามบพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์/ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สส.ภ.จว.อ.ต.พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในวันนี้ในการก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉิน / วิกฤติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19เมื่อเกิดอุบัติหตุหมู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่สมารถดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีอาการรุนแรง และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้ แต่ปัญหาที่พบคือ การขาดพื้นที่ในการคัดแยกผู้ป่วย พื้นที่รอคอยของญาติ รวมทั้งพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ไม่เหมาะสม การขยายพื้นที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 738 ตารางเมตรเป็น 1,280 ตารางเมตร ให้ได้ตามมาตรฐานข์องกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพัฒนาโครงสร้างพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลครบวงจรเพื่อครอบคลุมทั้งในการดำเนินงานในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยอุบัติหตุและฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา เป็นแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนต่อไปการปรับปรุงห้องอุบัติหตุและฉุกเฉินในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณรวมทั้งดำเนินการจัดหาทีมช่าง จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และครุภัณฑ์จากหลวงพ่อเฉลิมโชค ฉัน ทชาโต และคณะสงฆ์ ที่เห็นความจำเป็นและต้องการให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัตใกล้เคียงได้รับการรักษาเมื่อเกิดเหตุวิกฤติชั้นรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ความรุนแรงทั้งสถานการณ์โรค ภัยพิบัติและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีความพร้อมในด้นอัตรกำลังเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งสถานที่ในการให้การรักษาพยาบาลนับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อเฉลิมโชคฉัน ทชาโต และคณะสงฆ์วัดป้กล้วยในการสนับสนุนทุนทรัพย์ดำเนินการปรับปรุงสร้างห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อให้ได้ตามมาตฐานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับการักษาพยาบาลและมีความปลอดภัยในชีวิตได้ทันท่วงที
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม