ผู้ว่าฯกาญจน์ ประกาศคำสั่ง 3 ฉบับรวด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้ามพื้นที่ทุกอำเภอ ปิดสนามชนไก่/ซ้อมไก่ พร้อมมอบอำนาจ ให้ นอภ.ผู้รับผิดชอบจัดการเชื้อโควิดในพื้นที่

ผู้ว่าฯกาญจน์ ประกาศคำสั่ง 3 ฉบับรวด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้ามพื้นที่ทุกอำเภอ ปิดสนามชนไก่/ซ้อมไก่ พร้อมมอบอำนาจ ให้ นอภ.ผู้รับผิดชอบจัดการเชื้อโควิดในพื้นที่

ผู้ว่าฯกาญจน์ ประกาศคำสั่ง 3 ฉบับรวด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้ามพื้นที่ทุกอำเภอ ปิดสนามชนไก่/ซ้อมไก่ พร้อมมอบอำนาจ ให้ นอภ.ผู้รับผิดชอบจัดการเชื้อโควิดในพื้นที่ ส่วนทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ รวบ หนุ่มสังขละบุรี-สาวไทรโยค พร้อม จยย.5 คัน ซุกเต็มรถยนต์ตู้ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวน

วันนี้ 29 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในคำสั่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5522/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกกรณี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2(1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ยังได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5520/2560 เรื่องปิดสนามชนไก้ และสนามซ้อมไก่ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากใครฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีบทลงโทษเช่นเดียวกันกับคำสั่ง ที่ 5522/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกกรณี

นอกจากนี้นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ยังได้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี

ระบุว่า ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธาน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

เพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรีสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 ประกอบมาตรา 57 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 (1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการพื้นที่ในความดูแล

การดำเนินการตามมาตรการนี้เป็นการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น กรณีมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือลดเงื่อนไข ตามประกาศนี้ได้ ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ รวบ หนุ่มสังขละบุรี-สาวไทรโยค พร้อม จยย.5 คัน ซุกเต็มรถยนต์ตู้ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวน

จากรณี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ที่รับผิดชอบแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ และ พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ ข้ามฝั่งไปส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ตามแนวชายแดน กิ่งอำเภอพญาตองซู โดยการใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการลำเลียง

หลังได้รับแจ้งจึงสั่งหารให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ออกลากตระเวนไปตามถนนสาย 323 ทองผาภูมิ-สังขละบุรี จนกระทั่งเวลาประมาณ 18.00 น.เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีบอรนซ์ หมายเลขทะเบียน ฮย 4717 กทม.ซึ่งมีลักษณะตรงตามกับที่ได้รับแจ้งจากสาย วิ่งมาจากทางด้านอำเภอทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้คนขับหยุดรถเพื่อขอตรวจค้น

จากการตรวจค้นพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวน 5 คัน ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า PCX 150 จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ จำนวน 2 คัน และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิ๊ก จำนวน 2 คัน จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า รถจักรยานยนต์เป็นของ หจก.ว.วัฒนายานยนต์ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีนายวิชิต อ้วนทา เป็นผู้เช่าซื้อ

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยคือนายสกล (นามสมมติ) อายุอายุ 45 ปี ชาว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี และ น.ส.เดือนฉาย (นามสมมติ) ชาว ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป./
/////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม