โรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม นำครูเจ้าหน้าที่ เยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน พร้อมมอบข้าว นม อาหารเสริม และตรวจการบ้านนักเรียนถึงที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม นำครูเจ้าหน้าที่ เยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน พร้อมมอบข้าว นม อาหารเสริม และตรวจการบ้านนักเรียนถึงที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม นำครูเจ้าหน้าที่ เยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน พร้อมมอบข้าว นม อาหารเสริม และตรวจการบ้านนักเรียนถึงที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ที่โรงเรียนบ้านโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.ฐิตาพร ปะนะสุนา ผู้อำนวยการ พร้อมครู และเจ้าหน้าที่ ได้นำอาหาร และนม ใส่ในถุงเพื่อรวบรวมส่งให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกก่อในหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 104 คน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางโรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จึงได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และให้นักเรียนได้เรียนหนังสือที่บ้าน และจัดทำอาหารกลางวันพร้อมนมโรงเรียน ไปส่งให้กับนักเรียนได้รับประทานถึงบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ดร.ฐิตาพร ปะนะสุนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อ กล่าวว่า ในส่วนของการเรียนการสอนตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเนื่องจากบริบทของพื้นที่ตำบลโคกก่อ ที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ซึ่งการเรียนออนไลน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระยะแรกเมื่อกลางปี 2563 พบว่าประสบปัญหาหลายอย่างส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของนักเรียนแต่ละรับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกก่อ จึงใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกรจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ด้วยการจัดส่งอาหารและนมโรงเรียนให้นักเรียนถึงบ้าน พร้อมทั้งให้การบ้านแก่นักเรียนในระหว่างที่อยู่ที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอีกทางหนึ่ง
สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทางโรงเรียนบ้านโคกก่อ ได้ทำกลุ่มไลน์ แยกเป็นระดับชั้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และเข้าไปดูแลนักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางการเรียนการสอนส่งการบ้านของนักเรียนถึงคุณครูแล้ว ยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองอีกด้วย
ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แม้โรงเรียนจะปิดไม่ทำการเรียนการสอนในโรงเรียน แต่ครูและเจ้าหน้าที่ยังต้องทำหน้าที่ และด้วยจรรยาบรรณของความเป็นครูจึงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฝ่าฟันวิกฤตเพื่อเป้าหมายคืออนาคตที่ดีของบุตรหลานต่อไป…
////////


พิเชษฐ ยากรี /มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม