พช.อุตรดิตถ์ ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

พช.อุตรดิตถ์ ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

พช.อุตรดิตถ์ ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อ เวลา 10.40 น.ของ วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 คน
โดยมี นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ จ.ส.ต.ณรงค์ ศรีสืบวงษ์ ผอ.กลุ่มงานฯและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี มีดังต่อไปนี้ 1. นางศรีพรรณ ธูปบูชา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฟากท่า 2. นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก 3. นางปพิชญา สุรภักดีกุล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอน้ำปาด 4. นางสาวนรินธร ท่าข้าม ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลับแล 5. นายธีรศักดิ์ ปันกิตติ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอฟากท่า (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) แต่งตั้งให้รักษาการใน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) 6. นายวิรัตน์ สร้อยสุด ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลับแล (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) แต่งตั้งให้รักษาการใน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) 7. นางวนิดา สวนเอก ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านโคก (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) แต่งตั้งให้รักษาการใน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม