กาญจนบุรี อธิบดีกรมฯน้ำบาดาล เตือน เจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มี เจอทั้งคุกและปรับ ชี้ขออนุญาตง่ายนิดเดียว

กาญจนบุรี อธิบดีกรมฯน้ำบาดาล เตือน เจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มี เจอทั้งคุกและปรับ ชี้ขออนุญาตง่ายนิดเดียว

กาญจนบุรี อธิบดีกรมฯน้ำบาดาล เตือน เจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มี เจอทั้งคุกและปรับ ชี้ขออนุญาตง่ายนิดเดียว แค่นำบัตร ปชช.หรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไปยื่นได้ที่ ทสจ.ค่าคำขอ 10 บาท ค่าทำเนียมเริ่มต้นเพียงแค่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

วันนี้ 19 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12 ล้านไร่ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

นอกจากประชากรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้จากภาคการเกษตร และปัจจุบันพบว่ามีการประกอบกิจการการเกษตรภาคปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นการประกอบกิจการเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ หรือฟาร์มเลี้ยงหมู โดยเฉพาะการทำฟาร์มไก่ มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วจังหวัดกาญจนบุรี เช่นในพื้นที่ อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา

ดังนั้นจึงขอฝากเตือนไปถึงผู้ประกอบการทุกรายที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และทั่วประเทศ ที่ได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการภาคอุตสาหกรรมโรงงาน โรงแรม บ้านพัก รีสอร์ท รวมทั้งสนามกอล์ฟ และอื่นๆ หาก ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 มาตรา 16

ที่กำหนดเอาไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มี กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต จะต้องกระทํา ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สำหรับบทกำหนดโทษ ผู้ใดสูบน้ำบาดาลในเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและจะริบเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรกลใดๆที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำผิดเสียก็ได้

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการทั้งที่มีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลพร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท ต่อผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้ำบาดาลนั้น

ซึ่งหากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในอัตราเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดบ่อน้ำบาดาล เช่น ขนาดบ่อน้ำบาดาล 4 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 100 บาท ขนาดบ่อน้ำบาดาล 4 – 6 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 500 บาท และขนาดบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.)กาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ติดกับสำนักงานสาธารณสุข (สสจ.)กาญจนบุรี
////////////////////////////////////////

ทีมข่าวภาคตะวันตก / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม