ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ. ครั้งแรกหลังประกาศผลเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ. ครั้งแรกหลังประกาศผลเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ. ครั้งแรกหลังประกาศผลเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังฟวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ก่อนการประชุมสภาครั้งแรก นางพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี่ มอบประกาศผลการเลือกตั้งให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 24 คน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 คน ณ บริเวณโถงรับรอง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

และเมื่อถึงเวลา 14.000 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางมาเปิดประชุมสภาครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาสแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้น นายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชั่วคราว ได้เชิญ ร.ต.ต. ทองแดง เทียนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพรหมบุรี ซึ่งมีอายุมากที่สุด เพื่อทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชั่วคราว และดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 คน และเลขานุการสภาฯ จำนวน 1 คน ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพรหมบุรี ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ 1 นายมนตรี แตงทอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออินทร์บุรี ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ 2 และนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ

จากนั้น ร.ต.ต. ทองแดง เทียนศรี ประธานสภาฯ และรองประธานทั้ง 2 ท่าน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหารือปรึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 วิสามัญสมัยละ 45 วัน โดยกำหนดวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2564 วันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สอง ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม- พ.ศ. 2564 และได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2565

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม