สุโขทัย-วราวุธ ลงพื้นที่ ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม.

สุโขทัย-วราวุธ ลงพื้นที่ ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม.

สุโขทัย-วราวุธ ลงพื้นที่ ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ช่วยรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน หนองปลาหมอเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลย่านยาวมีพื้นที่ประมาณ 380 ไร่

เดิมมีสภาพตื้นเขิน ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองปลาหมอ ในฤดูแล้งปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำได้บูรณาการร่วมกับกรมชลประทานเข้าดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มความจุกักเก็บจนสามารถเก็บกักน้ำได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้าน ลบ.ม. จนเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงที่สำคัญรองรับน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ลดปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สร้างประโยชน์ให้ประชาชนกว่า 197 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกและการเกษตรกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้วางแผนโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้น

ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม