พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดการเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดการเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดการเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 1 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดการเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท คูโบต้าเจริญชัยขุขันธ์ จำกัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกเครือข่าย ศพก. และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขตตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานแบ่งเป็น 6 ฐานเป็น ฐานการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต ฐานการเรียนรู้การเพิ่มผลผลิต ฐานการเรียนรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ฐานการเรียนรู้การแปรรูปและการบริหารจัดการด้านการตลาด ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และการรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดการเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม และภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้การบริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

***********


ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

เกษตร ปศุสัตว์