มหาสารคาม จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6

มหาสารคาม จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6

จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6

วันนี้ (27 มกราคม 2564) ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบทั้งในระดับตำบลและระดับครัวเรือน รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการและงบประมาณ ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 11 อำเภอ 85 ตำบล 635 ครัวเรือน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล / กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต / กิจกรรมที่ 3 การสร้างงาน สร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน และกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 6 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2564 หลักสูตรการอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

///////

พิเชษฐ ยากรี /มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม เกษตร ปศุสัตว์