อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม แห่งที่ 2สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนทำประชาคมกับประชาชน

อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม แห่งที่ 2สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนทำประชาคมกับประชาชน

จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนทำประชาคมกับประชาชน
นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุตรดิตถ์แห่งที่ 2 พร้อมด้วย นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.อุตรดิตถ์) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมได้จัดทำข้อสั่งการของ ศบค.อุตรดิตถ์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ที่โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ ซึ่งให้จัดกิจกรรมประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการทำประชาคมกับประชาชนต่อไป


รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก โดยสามารถรองรับ ผู้ติดเชื้อฯที่ไม่แสดงอาการหรือไม่ป่วย จำนวน 250 เตียง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้กว่า 100 เตียง แต่เพื่อเป็นการวางแผนที่รัดกุมจึงต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ทุกจังหวัดต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยดำเนินการจัดตั้งตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ทั้งเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปจนถึงความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งหากไม่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น อาจเกิดอันตรายต่อคนในชุมชนได้
ทางด้าน โยธาธิการและผังเมือง จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 นี้ได้มีการสำรวจสถานที่โดยรอบแล้ว ซึ่งถือว่าที่โรงยิม สนามกีฬาหมอนไม้ มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยเน้นความปลอดภัย หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย และระบบระบายอากาศ ซึ่งสามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด โดยหลังจากนี้ จะมีการทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโณคโควิด-19 อย่างเป็นระบบต่อไป


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม