กอ.รมน.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กอ.รมน.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กอ.รมน.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 13.00 น. พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานมอบพันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ และปรับปรุงโรงเรือนแปลงผัก โรงเห็ด และเล้าไก่ ในโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมี นางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นผู้รับมอบ


โดยมีทหารในหน่วยของ กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี มาช่วยในปรับปรุงโรงเรือน มุงแสลนเพื่อลดอุณหภูมิให้กับผักในแปลง และโรงเห็ด และมอบไก่พันธุ์ไข่จำนวน 20 ตัว ให้กับทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ การปลูกผัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ การนำไข่และผลิตผลมาเป็นอาหารกลางวัน โดยใช้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือทำกิจกรรมในโครงการ และเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ รวมทั้งได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัว ทำให้รับรู้และซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

 

อีกทั้งยังบ่มเพาะให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเสียสละต่อชุมชน ให้เป็นฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม