กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ อุตรดิตถ์​ประชุ​มคณะกรรมการ​กิ่งกาชาด

กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ อุตรดิตถ์​ประชุ​มคณะกรรมการ​กิ่งกาชาด

กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ อุตรดิตถ์​ประชุ​มคณะกรรมการ​กิ่งกาชาด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำงานกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด และนางสุชาฎา บุญทิพย์ ที่ปรึกษากิ่งกาชาด พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก/อาสากาชาดอำเภอน้ำปาด จำนวน​ 40​ คนเข้าประชุมกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด ครั้งที่ 2/2564
ซึ่ง​มีระเบียบวาระดังนี้.
-สรุปผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 /ไตรมาส 2 ปี 2564
-การดำเนินงานตามพันธกิจ 8 ด้าน เดือนมกราคม – มีนาคม 2564
-มอบใบประกาศ/เข็มสมาชิก แก่สมาขิกสามัญ จำนวน 5 ราย
-ชี้แจงแนวทางปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด, ท้องถิ่น , ท้องที่ , มูลนิธิการกุศลต่าง ฯลฯ

 
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม