ตาก.นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

ตาก.นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

ตาก.นายอำเภอพบพระ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
แนะนำข้าราชการมาใหม่
นายอนันต์ เลิศแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพบพระ ข้าราชการย้ายและบรรจุใหม่ สังกัดโรงเรียนพบพระวิทยาคม จำนวน 8 ราย
1.นายฉัตรชัย ธนพัตพรพงษ์ ครู คศ.1 สอนรายวิชาพละ
2.นางสาวนงลักษณ์ อุตเต ครู คศ. 1 สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
3.นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม ครูผู้ช่วย สอนรายวิชาภาษาไทย
4.นางสาวสุภาพร เตียวิบูลย์ ครูผู้ช่วย สอนรายวิชาภาษาจีน
5.นางสาวรวินันท์ จันต๊ะ ครูผู้ช่วย สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
6.นางสาวณัฐรดา กาวีวน พนักงานราชการ สอนรายวิชานาฏศิลป์
7.นายสุรศักดิ์ นิลคง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาศิลปะ
8. Letty joe lopata ครูต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง กำชับ เข้มงวดกวดขันการเล่นการพนันในพื้นที่ (นำเสนอโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง)
จังหวัดตากได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง โดยมีข้อราชการสำคัญเน้นย้ำการปฏิบัติสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอ พิจารณาดำเนินการมาตรการป้องกัน การลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ เน้นย้ำนำเรื่องการกวดขันมิให้มีการลักลอบการเล่น การพนันในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ห้ามเผาเด็ดขาตในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร
หากผู้ใดฝืนผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือผาบำา จะมีความผิดตามกฎหมาย

จังหวัดตากประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาทั้งช่วงก่อนถึง 28 กพ./-ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด(1 มี.ค.-30 เม.ย.)/-ช่วงหลัง1 พ.ค.เป็นต้นไป โดยผู้มีความจำเป็นต้องเผาให้ขออนุญาตกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายอำเภอท้องที่ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเผา โดยต้องทำแนวกันไฟรอบพื้นและควบคุมการเผาไม่ให้ลุกลาม หากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
การแยกหมู่บ้านสามยอดดอยหมู่ที่14 เป็นหมู่บ้าน ชื่อ บ้านป่าแขมใหม่ หมู่ที่16 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
โดย.มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายกอบต. ผู้แทนสถานศึกษา
ทหาร ตำรวจ ตชด. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม