พัฒนาภูมิทัศน์ ตัวอาคารที่ว่าการเพื่อให้สดใส

ผู้นำชุมชน เร่งยกเครื่องการดูแลความสะอาด และ การพัฒนาภูมิทัศน์ ตัวอาคาร และ รอบบริเวณที่ว่าการอำเภอ

สุรินทร์-เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ได้รับรายงานผลการดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอรัตนบุรี ที่ 9 ทาสีตีเส้นพื้นถนน และขอบทาง จัดระเบียบพื้นที่การจอดยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้มีพื้นที่จอดพาหนะโดยสะดวก ปลอดภัย และ เป็นระเบียบ และ เพียงพอ ซึ่งในวันอังคารที่ 30 พ.ย.64 นี้ จะทำการเปิดใช้สถานที่จอดยานยนต์แห่งใหม่ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ซึ่งดำเนินการโดยงบประมาณแผ่นดิน และ การสนับสนุนโดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรัตนบุรี และ ภาคประชาชนก ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งการใช้พื้นที่ตามระเบียบต่อธนารักษ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีที่จอดยานพาหนะ และ เปิดกว้างพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ให้สวยงาม โปร่งโล่ง เป็นระเบียบ และ เพิ่มพื้นที่จอดยานยนต์ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ได้จอดยานพาหนะที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทุกวันพุธ อำเภอรัตนบุรี ขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานที่ปฏิบัติราชการ กิจกรรม 5 ส. เพื่อให้พื้นที่สำนักงานที่ให้บริการประชาชน มีความสะดวก สะอาด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ ทุกวันพุธ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี เพื่อจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบบริเวณตัวอาคารที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ให้มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด ร่มรื่น รูปแบบกิจกรรม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยราชการ และ ประชาชนในการช่วยเหลือและพัฒนาศูนย์ราชการ และ สร้างความตระหนักร่วมกันต่อประโยชน์สาธารณะ

ภาพข่าว/ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

สุรเดช เหลาคำ/เรียบเรียง

Related post