นอภ.เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

นอภ.รัตนบุรี เปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

สุรินทร์-เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับรายงานผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัวบาน โดย นายสุรชัย สุนุรัตน์ ปลัดอำเภอ และ คณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน เข้าติดตามรวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำ และ ด้านความพึงพอใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในหมู่บ้าน ให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 2559 ได้กำหนดให้ นายอำเภอ จัดให้มีการประเมินผลผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้ง และ ดํารงตําแหน่งครบ 4 ปี ส่วนการประเมินผลครั้งถัดไปให้ดําเนินการประเมินผลทุก 4 ปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ หรือ กํานันในพื้นที่ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ รับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในหมู่บ้านให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งหากไม่ผ่านการประเมินผล ให้นายอำเภอออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ภาพข่าว-สุรเดช

Related post