ศรีสะเกษ !! คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ศรีสะเกษ !! คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ นางชลาทิพย์ โลหะศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดรอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย นายพีระพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ก็ได้เดินทางไปอำเภอขุนหาญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วย
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงิน เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 8 ชมรม ซึ่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับภายใต้ยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” เน้นการป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปราม มีแนวทางในการดำเนินงานคือ “อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ” โดยใช้กลยุทธ์ 3 ก. 3 ยุทธศาสตร์ ส่งผลให้จังหวัดมีชื่อเสียงที่ก้าวไกล ด้วยความสำเร็จรอบด้าน เยาวชนเก่ง และดี มีคุณค่าในตนเอง การขับเคลื่อนชมรมครอบคลุมทั้งจังหวัด ปัญหายาเสพติดลดลง คุณภาพประชาชนในจังหวัดดีขึ้น ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เกิดความเข้มแข็ง จริงจัง ยั่งยืน เราพร้อมเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ในปี 2 และก้าวสู่ระดับเพชร ในปี 2569 โดยเรามุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”

***************


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related post