องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งหน่วยบำบัดยาเสพติดเต็มรูปแบบ พร้อมติดตามช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งหน่วยบำบัดยาเสพติดเต็มรูปแบบ พร้อมติดตามช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายอำเภอกระนวน สานพลัง ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งหน่วยบำบัดยาเสพติดเต็มรูปแบบ พร้อมติดตามช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ก้าวสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 13.30 – 15.20 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวนเป็นประธานในการประชุมพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ประธานสภา อบต. บ้านฝาง สมาชิกสภาอบต. พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ และ สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดหาชุดตรวจสารเสพติด สำหรับคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชทุกราย จากการใช้ยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่ศูนย์คัดกรอง

2. สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล สำหรับดำเนินการบำบัด รักษา ตามหลักสูตรมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด

3. ส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคน เป็นพลังสำคัญการขับเคลื่อนทางสังคม อาทิ การเป็นอาสาสมัครด้านต่างๆ ได้แก่ อสม. อปพร. ชรบ. อช. ฯ

4. ให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข เพื่อติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟู และ กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติ ไม่หวนกลับมาใช้ยาเสพติดอีกต่อไป

 

ทั้งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอกระนวน ได้กำหนดเปิดปฏิบัติการแสกนหาผู้เสพ ควบคู่กับการแสกนหาผู้ค้ายาเสพติดโดยละเอียด ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการศูนย์คัดกรอง และ ดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ขณะเดียวกัน ได้ให้ประชาชนในชุมชน /หมู่บ้าน ร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ นำสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

 

ภาพข่าว/ทีมขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม