พบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการแจ้ง ปปช.ศรีสะเกษ

พบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการแจ้ง ปปช.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ผอ.ป.ป.ช.ขอให้ประชาชนไม่ทนต่อการทุจริตเชือดคนโกงแล้วกว่า 100 เรื่อง หากพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.อภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงข่าวด้านคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในปีงบประมาณ2566 โดยมี นายณภัทร ฐานียากร พนักงาน ไต่สวนระดับสูง น.ส.อัชลี ทองนอก จนท.ตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ และนางวรปภา ชัยพรมมา จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง น.ส.อภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ได้แถลงว่า 1.เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ค้างเก่า 93 เรื่อง รับใหม่ 91 เรื่อง รวม 184 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเลขแดง จำนวน 97 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่แล้วเสร็จ และส่งเรื่องเพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาและเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 87 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66) 2.เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง ค้างเก่า 40 เรื่อง รับใหม่ 15 เรื่อง รวม 55 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 21 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เป็นเลขแดง จำนวน 3 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่แล้วเสร็จ และส่งเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 18 เรื่อง และเรื่องการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 34 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66)

น.ส.อภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผอ.สนง. ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วมีมติ จำนวน 3 เรื่อง เนื่องจากในการกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลข่าวด้านคดีของสำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดให้ เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนไม่สามารถเปิดเผย รายละเอียดพฤติการณ์ในคดีหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จึงขอแถลงการณ์พิจารณารายงานการ ไต่สวน ดังต่อไปนี้ 1.คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวน ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 51/2566 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2566 กรณีกล่าวหา นายวิเชียร ไชยปัญญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ว่า ดำเนินโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวน ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 82/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กรณีกล่าวหานายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ กับพวกรวม 6 คน ร่วมกันในการจัดจ้าง ที่เอกชนออกแบบและเขียนแบบ อาคารเทศบาลตำบลห้วยเหนือ จำนวน 380,000 บาทโดยมิชอบ 3. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวน ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 กรณีกล่าวหา นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายกอบต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ว่ากระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีละเว้นไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีกับโรงสีมิตรใหม่พืชผลซึ่งเป็นโรงสีญาติพี่น้องของตน อย่างไรก็ดีการพิจารณาหรือการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช ทั้ง 3 กรณี ดังกล่าว เป็นพิจารณาดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่วหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

น.ส.อภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผอ.สนง. ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ตนขอฝากให้ประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต ขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบในวงราชการ หากพบเห็นการทุจริตมิชอบในวงราชการ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษทราบด้วยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม