พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันพุธที่4 ตุลาคม พศ.2566เวลา8.30น มีศาลาประชาคมหมู่บ้านท่าสะอาดหมู่ที่1ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าสีดาในการขับเคลื่อนจัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลด้าน ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นพื้นฐานชีวิตทั้งส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเล็ง เห็นความสำคัญในเรื่องสุขาภิบาลในชุมชน

ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสีย การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนส่งผลให้ได้รับการเจ็บป่วยต่างๆและเป็น การปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลให้ดี ถูกต้องเหมาะสม ผู้ใหญ่อารีย์ เสียงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาด หมูที1ประกอบด้วย คณะกรรมการ อสม.ประชาชนในพื่นหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากร นายภูมินทร์ พรมพิลานางลลนา เจ้าหน้าที่ฯ รพสตท่าสีดา ในเรื่องการจัดทำแนวทางและแผนการพัฒนาระบบสุขาภิบาล โดยประยุกต์ให้สอดคล้องบรทบของพื้นที่สามารถตอบสนองสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ

 

ติดต่อโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.093/3427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม