แผนพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างในท้องถิ่นของตำบล

แผนพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างในท้องถิ่นของตำบล

ร่วมด้วยช่วยกันจัดทำแผนพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างในท้องถิ่นของตำบลเพื่อรองรับนโยบายจากภาครัฐ.

วันจันทร์ที่9ตุลาคม พศ.2566เวลา09.00น ณ องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น(อปท.)ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ ลีวัฒนาพงค์ ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกสว่าง เป็นประธานการประชุมสัมมนาสัญจรพร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่างและผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/แพทย์/ผรส.ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้รับทราบในการแก้ปัญหา และปรับปรุงโครงสร้างแผนให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อซักซ้อมแนวทางการทบทวน พศ.2566 เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ผ่านมาของเดือนกันยายน 2566ในเขต อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้มี พายุฝนตกกระหน่ำทำไห้หลาย พื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดน้ำท้วม จังหวัดร้อยเอ็ดจึงต้องประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยรวมทั้งอำเภอหนองพอกด้วย


ด้านนายพีรวิชญ์ ลีวัฒนาพค์ ปลัดอำเภอ หนองพอก กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามความเป็นจริงและรวดเร็วจึงกำชับทุกภาคส่วนเช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อปท)ในพื้นที่ให้ความสนใจ’กับปัญหาของประชาชนเป็นหลัก สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือครอบคลุมอย่างทั่วถึง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามภาระกิจ และอำนาจหน้าที่ พร้อมจะยังให้เป็นการเชื่อมโยงแผนการยุทธศาสตร์การพัฒนาและเกิดประโยชน์สุข ของประชาชนในท้องถิ่นแบบภาพรวมได้มากที่สุด

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ

ติดต่อลงโฆษณากับคุณสุรเดช เหลาคำ โทร093-3427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม