ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.รัตนบุรี

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.รัตนบุรี

 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.รัตนบุรี

วันนี้ขออนุญาตนำพาทุกท่านชมตลาดซึ่งจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์โดยได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานที่ว่าการอ.รัตนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โดยการพัฒนาแหล่งผลิตและตลาดให้มีความเหมาะสมคำนึงในด้านต่างๆเช่นที่ตั้ง,อาหาร(ปัจจัย4),สมาชิก,หลักการ,คมนาคม,สิ่งแวดล้อม,ฤดูกาลและคล่องตัวกระทัดรัด

กิจกรรมตลาดนี้ถือเป็นเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศโดยเริ่มจากพื้นที่ในชุมชนนำปัจจัย
การผลิตที่มีในชุมชนตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้เกิดการจ้างงาน
การสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและผู้เป็นแรงงาน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนและทวีคูณในระดับประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชน อีกทั้งการส่งเสริม สนับสนุนจาก
ภาครัฐในด้านการฝึกทักษะอาชีพการให้ข้อมูลเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าถึงผู้บริโภคเป็นต้ม

หกรรมแก้จนผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จากสมาชิกสัมมาชีพ,
โคกหนองนา,โอท๊อป,กองทุนสตรี วันจันทร์ที่ 9ตุลาคม 66 ณ หน้าที่ว่าการอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์จะจัดอย่างนี้ต่อเนื่องติดตามข่าวสารได้ที่เพจของอำเภอรัตนบุรี

ภาพข่าว/โอ้..นราชัย

ติดต่อลงโฆษณากับคุณสุรเดช เหลาคำ โทร 093-3427988

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม