องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

วันที่ 12 มิถุนายน 2567  ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พล.ต.ต.สมคะเน โพธิ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงา คณะครูอาจารย์โรงเรียนตลอดจนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะกว่า 400 คนให้การต้อนรับ

การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มีการรประชุมผู้เกี่ยวข้องพร้อมรับชมวีดีทัศน์บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน  โดยนายจักรพงษ์ เอียบสกุล รายงานเพิ่มเติมถึงการดำเนินรวมทั้งข้อเสนอความเห็นด้านต่าง ๆ อาทิ ความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของเด็กนักเรียนที่ช่วงผ่านมาเกิดจากความแห้งแล้งยาวนานทำให้น้ำขาดแคลน การปรับปรุงระบบการเก็บน้ำและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด จุดกลับรถที่อยู่ห่างจากโรงเรียนมากทำให้เดือดร้อนทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง คูระบายน้ำหน้าโรงเรียนที่ต้องมีช่องระบายน้ำเพิ่ม การตกแต่งต้นไม้ที่บางจุดมีต้นไม้ใหญ่ล้มใส่อาคารโรงเรีนยช่วงมรสุมลมแรง ตู้จัดเก็บชุดเครื่องแบบเครื่องนุ่งห่มของนักเรียนช่วงอากาศชื้นส่งผลต่อชุดอับชื้น โดยองคมนตรีได้รับทราบพร้อมทั้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ ระบบ ai เข้ามาให้ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อจากนั้นองคมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการแสดงกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียน พร้อมทั้งได้เดินทางไปหอประชุม 2  คณะครู ผู้บริหารส่วนราชการและนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูถัมภ์ ได้ขึ้นบนเวทีเพื่อถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา

ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จากนั้นองคมนตรีได้รับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักเรียนก่อนมอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักเรียนก่อนเดินทางกลับ.

ศักดิ์สิทธิ์ ประทีป/ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม