ผู้ว่าศรีสะเกษ ลงพื้นที่ในการพบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา ในพื้นที่อำเภอไพรบึง

ผู้ว่าศรีสะเกษ ลงพื้นที่ในการพบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา ในพื้นที่อำเภอไพรบึง

ผู้ว่าศรีสะเกษ ลงพื้นที่ในการพบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา ในพื้นที่อำเภอไพรบึง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ในการพบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไพรบึง ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะและร่วมรับมอบนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ในระดับพื้นที่ของอำเภอ และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 10 ด้าน ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และ แนวทางการขับเคลื่อนวาระพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (1+10 Agenda Sisaket) ให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ภายใต้แนวคิด ”ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิผล ยั่งยืน“ จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม คณะฯตรวจเยี่ยมสถานที่ราชการภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอไพรบึง และจุดบริการประชาชนในส่วนต่างๆ เพื่อตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการปฏิบัติงาน ด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม