ให้กำลังใจเยาวชน TO BE NUMBER ONE เตรียมพร้อมนำเสนอผลดำเนินงานการประกวดระดับประเทศ 12-15 ก.ค.67

ให้กำลังใจเยาวชน TO BE NUMBER ONE เตรียมพร้อมนำเสนอผลดำเนินงานการประกวดระดับประเทศ 12-15 ก.ค.67

นายอำเภอกระนวน สาธารณสุขอำเภอ ร่วมให้กำลังใจเยาวชน TO BE NUMBER ONE เตรียมพร้อมนำเสนอผลดำเนินงานการประกวดระดับประเทศ 12-15 ก.ค.67

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 น. ที่ รพ.สต.ห้วยยาง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ว่าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน์ เหล่าบัวดี เจ้าหน้าที่ปกครอง เดินทางมาร่วมรับชมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจทีมชมรมเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนห้วยยาง ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2567 โดยมีทีมภาคีให้การต้อนรับ และร่วมปรึกษาแนะนำการออกแบบกิจกรรม

สำหรับการเตรียมพร้อม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ 5 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ด้วยการน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติ และ ขยายผลไปยังสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ชุมชน /หมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ นำสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

ข่าว/เฉพราะกิจ/จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม