สถานพินิจพังงา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา

สถานพินิจพังงา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา

สถานพินิจพังงา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา หลังรัฐมนตรียุติธรรมลงนามแต่งตั้งแล้ว
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1 นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในนามผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา โดยมีคณะกรรมการสงเคราะห์ จำนวน 42 ราย เข้าร่วม
นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 401/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา จำนวน 42 ราย โดยเป็นกรรมการสงเคราะห์ฯ รายเก่า 14 ราย และเป็นกรรมการสงเคราะห์รายใหม่ 28 ราย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม แจ้งให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา จึงร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ขึ้นในวันนี้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การดำเนินงานสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกอบรมฯ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนเข้าใจสภาพปัญหาและกระบวนการทำงานของสถานพินิจ ตลอดจนปัญหาในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับคณะกรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 28 คน และการคัดเลือกประธาน รองประธาน และการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ ได้ขอให้คณะกรรมการสงเคราะห์ทุกท่านได้ช่วยกัน เพื่อลดสิถิติการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน ขณะที่นายธนาวุฒิ ได้แจ้ง คณะกรรมการสงเคราะห์ที่มีความประสงค์รับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เยาวชนไร้ญาติ เพื่อเข้าพบพูดคุยให้กำลังใจและช่วยเหลือตามสมควรต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอนายเยี่ยม เทียนเฮง ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์คนเก่า เป็นประธานคนใหม่ ซึ่งก็ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นให้ทำงานในหน้าที่ประธานต่อไป และได้โหวตรองประธานฯ สองท่าน คือ นางพรดารา ประมูลทรัพย์และ รตอ.โกศล บุญทรงธรรม ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากทั้ง 8 อำเภอ และพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2564 ในการประชุมครั้งต่อไปหลังปีใหม่

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม