เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ จัดงาน Innovation & CSR Day แบ่งปันการเรียนรู้งานวิจัย และงาน CSR ที่ได้ช่วยเหลือชุมชน สะท้อนความตั้งใจและสร้างความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ จัดงาน Innovation & CSR Day แบ่งปันการเรียนรู้งานวิจัย และงาน CSR ที่ได้ช่วยเหลือชุมชน สะท้อนความตั้งใจและสร้างความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ จัดงาน Innovation & CSR Day แบ่งปันการเรียนรู้งานวิจัย และงาน CSR ที่ได้ช่วยเหลือชุมชน สะท้อนความตั้งใจและสร้างความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าปลา ผู้นำชุมชน นักวิจัยจากสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์
นายชาญณรงค์ จันทมงคล อขส. กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และกิจกรรมที่เขื่อนสิริกิติ์ได้สนับสนุน รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือ และมีการนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังว่าจะได้รับการประสานงานต่อไปในอนาคต ทั้งภาคส่วนราชการ ชุมชนชาวอำเภอท่าปลา กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ และสถาบันวิจัย สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องช่วยกันและร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ด้านนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา กล่าวว่า ในนามของตัวแทนคนอำเภอท่าปลา ขอขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ที่สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเพื่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่อำเภอท่าปลา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิม ๆ ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง อำเภอท่าปลาจึงเป็นหนึ่งใน 878 ของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอท่าปลาอีกด้วย
สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปันการเรียนรู้ และประสบการณ์สู่สังคม” ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงาน CSR เขื่อนสิริกิติ์ โดยผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ การนำเสนองานวิจัยด้านชุมชน ที่เขื่อนสิริกิติ์ทำร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย 2) การยกระดับภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นพื้นถิ่นท่าปลา 3) การศึกษาวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑืชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์เพื่อสร้างมาตรฐาน 4) การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมโดยชุมชนพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. 5) แนวทางพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6) วิถีห้วยต้า : การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดย นางสาวรสสุคนธ์ ปันส่งเสริม จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การศึกษา 7) การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศวนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน” โดย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของเขื่อนสิริกิติ์ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำจากกังหันน้ำแบบทุ่นลอย โดย นายจารุดิษฐ์ โถแพ วิศวกรระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องเก็บผักตบชวา โดย นายณรงค์ ชูถึง ช่างระดับ 6 สังกัดแผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ และเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดย นายอนุวัติ ยิ่งยวด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการด้านกิจกรรม CSR ของเขื่อนสิริกิติ์ ผลงานวิจัยด้านสังคมและด้านโรงไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม