จ.อุตรดิตถ์ ประกาศมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ย้ำหากฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 20,000 บาท 

จ.อุตรดิตถ์ ประกาศมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ย้ำหากฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 20,000 บาท 

จ.อุตรดิตถ์ ประกาศมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ย้ำหากฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 20,000 บาท
(23 ธ.ค.63) นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและคสบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
.
โดยให้เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกันจำนวนมากออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา การจัดแข่งขันกีฬาของหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการและเอกชน การจัดกิจกรรมอบรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชน ทุกแห่ง ส่วนกรณีกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ที่มีลักษณะคนมารวมกันจำนวนมาก ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
.
ทั้งนี้ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ผู้ที่จะออกนอกเคหะสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้าม ผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม