ศรีสะเกษ!!จัดกิจกรรม KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564

ศรีสะเกษ!!จัดกิจกรรม KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564

ศรีสะเกษ!!จัดกิจกรรม KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลสุขภาพ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และทีมผู้บริหารสาธารณสุขจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยกิจกรรมประกอยด้วยนิทรรศการ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”และมอบป้าย 3 หมอรู้จักคุณ ให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ และคนไทยจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรค ทุกที่ทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกันขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวเน้นย้ำเพิ่มอีกว่า นโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ถือเป็นของขวัญสำคัญที่รัฐบาลมีเจตจำนงค์ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกครัวเรือนมีหมอ 3 คือ หมอที่ 1 คือ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น หมอที่ 2 คือหมอสาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ และหมอคนที่ 3 คือหมอเวชปฏิบัติครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เชื่อมประสาน เสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น โดยการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา ตามลำดับความรุนแรงของโรค มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน และระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อ
ด้าน นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 22 อำเภอ เรามีหมอที่ 1 คือหมอประจำบ้าน หรืออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 27,209 คน มีหมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขในระบบปฐมภูมิ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 1,121 คน และมีหมอที่ 3 หมอเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ประจำทุกโรงพยาบาล จำนวน 58 คน ซึ่งทั้งสามหมอจะทำงานร่วมกันดูแลประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1.4 ล้านคน โดยตั้งเป้าไว้ว่า ทุกครัวเรือนจะต้องมีหมอประจำตัวครบ 3 คน
หลังนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะของ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย พร้อมมอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คนและมอบชุดของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม