ศรีสะเกษ!!นอภ.ยางชุมน้อย สั่งเลื่อนไม่มีกำหนด “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” หวั่นโควิด-19 ระบาด

ศรีสะเกษ!!นอภ.ยางชุมน้อย สั่งเลื่อนไม่มีกำหนด “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” หวั่นโควิด-19 ระบาด

ศรีสะเกษ!!นอภ.ยางชุมน้อย สั่งเลื่อนไม่มีกำหนด “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” หวั่นโควิด-19 ระบาด
เมื่อเร็วๆนี้ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่ อำเภอยางชุมน้อย ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยางชุมน้อย” ตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ในการประกอบอาชีพประจำถิ่น โดยเพาะการเพาะปลูกหอมแดงและกระเทียม ส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างขวัญกำลังให้แก่เกษตรกร การสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์หอมแดงและกระเทียมคุณภาพดี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอยางชุมน้อยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อ.ยางชุมน้อย ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สืบเนื่องมาจากกรณี จ.สมุทรสาคร และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งอำเภอยางชุมน้อย ได้ติดตามเฝ้าระวังและควบคุมกำกับกลุ่มเสี่ยงระดับต่างๆ ในพื้นที่ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.
*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม