จังหวัดอุตรดิตถ์ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผลมีผู้เสียชีวิต 1 รายลดลง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผลมีผู้เสียชีวิต 1 รายลดลง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผลมีผู้เสียชีวิต 1 รายลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง พร้อมประเมินสถานการณ์ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนำข้อสั่งการและมาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้ในเทศกาลสงกรานต์หน้าอย่างจริงจัง
วันนี้ (5 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดยมี พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 35 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” รณรงค์ระหว่าง 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 มุ่งเน้นมาตรการสำคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจัดให้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2564 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกำหนดตั้งด่านตรวจหลักจัดกำลังตั้งจุดตรวจตรวจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอ 18 จุดตรวจ ใน 9 อำเภอ การตั้งจุดให้บริการฉุกเฉินในเส้นทางสายหลัก/สายรอง การตั้งจุดตรวจร่วม ตั้งจุดตักเตือนประจำหมู่บ้าน พร้อมนี้ยังมีแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำมาตรการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอุตรดิตถ์สะสม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีจำนวนเกิดอุบัติเหตุ 60 ครั้ง จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลังลดลง พื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในขณะที่อำเภอฟากท่ามีสถิติการเกิดอุบัติเป็น 0 โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด และขับขี่รถเร็วเกินกำหนด เกิดบนถนนในหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือถนนกรมทางหลวงและถนนในเมือง/เทศบาล ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือช่วงเวลา 12.01-16.00 น. จุดเกิดอุบัติเหตุสะสมส่วนมากเป็นทางตรง รองลงมาเป็นทางโค้งและทางแยกตามลำดับ รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเสียสละทำให้สถิติเป็นที่น่าพอใจ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต้องเป็นแบบอย่างในการขับขี่ปลอดภัย และให้นำข้อสั่งการทุกมาตรการมาปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์หน้าที่จะถึงนี้ต่อไป


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม