ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อำเภอทองแสนขัน วางมาตรการเข้มฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจและ อพปร.ประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อำเภอทองแสนขัน วางมาตรการเข้มฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจและ อพปร.ประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อำเภอทองแสนขัน วางมาตรการเข้มฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจและ อพปร.ประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางป้องกันและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ อำเภอทองแสนขัน ที่มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 700 กว่า ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นทั้งที่ราบและพื้นที่ภูเขา ซึ่งขณะนี้ปรากฏพบว่ายังมีจุดเกิดความร้อน (Hot Spot) ยังมีปริมาณมากใน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่าง อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัยพิชัย และ อำเภอตรอน ซึ่งในขณะนี้สู่หน้าแล้งทำให้ไฟที่เกิดขึ้นสามารถลุกลามได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการประชุมได้ให้ผู้นำท้องถิ่นต่าง ๆ ได้บอกปัญหาและสาเหตุที่เกิดไฟว่าเกิดขึ้นอย่างไร การชี้แจงส่วนใหญ่พบว่ามาจากการเผาของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่ตั้งใจเพื่อเตรียมพื้นที่เพราะปลูก เผาเพื่อหาของป่า (ผักหวานและเห็ดจะเกิดขึ้นในภายหลัง) และที่ไม่ตั้งใจคือการเผาทำแนวกันไฟแต่เกิดการลุกลามสู่พื้นที่ป่า
นายปริญญา คุ้มสระพรหม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตย์ ได้มีการประสานการปฏิบัติโดยตรงกับพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเข้าระงับเหตุ โดยวางมาตรการเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องยังชีพในการปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 1 คืน เพื่อให้สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามเป็นเวลานาน 2-3 วันเหมือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นจัดรายชื่อผู้ทำกินและเข้าไปหาของในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสอบถามหากเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุไฟป่า
นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำชับให้ติดตามผู้ก่อเหตุหรือต้องสงสัยมาสอบสวนและดำเนินคดี โดยให้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งความไว้ในเบื้องต้น ในการเข้าไประงับควบคุมเพลิงให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายแก่ เจ้าหน้าที่ในส่วนของการทำบันทึกข้อมูลเป็นสมุดเยี่ยม และรายชื่อผู้เข้าออกในหมู่บ้าน ตำบล ที่เกี่ยวข้องกับการไปหาของในพื้นที่เขตป่าต่าง ๆ ตนจะลงไปตรวจเยี่ยมและขอดูสมุดบันทึกดังกล่าวเพื่อติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม