อ.กันทรวิชัย-มหาสารคาม เปิด “ลานเล่น ลานกีฬา ” สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

อ.กันทรวิชัย-มหาสารคาม เปิด “ลานเล่น ลานกีฬา ” สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

อ.กันทรวิชัย-มหาสารคาม เปิด “ลานเล่น ลานกีฬา ” สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

ที่วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด “ลานเล่น ลานกีฬา ” ในโครงการ Smartkids ตำบลศรีสุข เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง โดยการสร้างลานเล่นให้ครบทุกหมู่บ้านและเป็นแหล่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและสำคัญที่สุดคือด้านคุณธรรม ซึ่งลานเล่น ลานกีฬา เป็นต้นแบบที่ดีของตำบลศรีสุข ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงวัยรุ่น สามารถนำพาเด็กเข้าวัด ปลูกฝังคุณธรรม ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคม
โดยนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกันทรวิชัย ได้กำหนดนโยบายให้ระดับตำบลขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยนโยบาย Smart kids Taksila เป็นหนึ่งในนโนยายสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมการสร้างลานเล่น ในชุมชนทุกหมู่บ้านถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและสำคัญยิ่งคือด้านคุณธรรม ซึ่งลานเล่นลานกีฬาบ้านลาดทั้ง 7 หมู่ เป็นต้นแบบที่ดียิ่งที่สามารถนำพาเด็กเข้าวัด ปลูกฝังให้มีคุณธรรมและเติบโต เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
//////


พิเชษฐ ยากรี / มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม