เลย-พ่อเมืองเลยเปิดถนนสะอาดปลอดภัย

เลย-พ่อเมืองเลยเปิดถนนสะอาดปลอดภัย

เลย-พ่อเมืองเลยเปิดถนนสะอาดปลอดภัย

วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ บริเวณตลาดนัดเพื่อการเกษตรบ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการถนนสะอาดถนนตัวอย่างของตำบลผาบึ้ง มี นางนาตญา สุวรรณ์ชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพี่น้องประชาชนตำบลผาบึ้งร่วมงาน

นายก อบต.ผาบิ้งกล่าวว่า สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำผาบึ้ง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาดำเนินการ ตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองผำ ขนาดถนนกว้าง 5-6 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 9,524,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง กับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน กำหนดเส้นทางเริ่มจาก สามแยกบ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองผำ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,475 เมตร เป็นโครงการถนนสะอาดถนนตัวอย่างของตำบลผาบิ้ง โดยมุ่งเน้น ด้านความสะอาดสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา

ด้านผู้ว่าฯกล่าวว่า โครงการถนนสะอาดถนนตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมทั่วไปที่มี ส่วนใช้รถใช้ถนน นับเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มาก ในการพัฒนาและดูแลรักษา ความสะอาดถนนหนทางให้สวยงามนมองตลอดเวลา จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้งส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลผาบึ้ง ที่ต้องช่วยกันปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้มีความงามเสมอ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยว จะได้รับรู้และผู้สัญจรผ่านมาพบเห็น

———————-//——————


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม