ผู้ว่าฯกาญจน์ ลงนามประกาศเปิดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด ก.ศธ.และเอกชน ทั้งจังหวัด เริ่ม 1 ก.พ.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

ผู้ว่าฯกาญจน์ ลงนามประกาศเปิดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด ก.ศธ.และเอกชน ทั้งจังหวัด เริ่ม 1 ก.พ.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

ผู้ว่าฯกาญจน์ ลงนามประกาศเปิดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด ก.ศธ.และเอกชน ทั้งจังหวัด เริ่ม 1 ก.พ.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

เมื่อเวลา 20.09 น.วันนี้ 28 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระบุว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การเปิด การเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)ในจังหวัดกาญจนบุรี ดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 4 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และข้อ 7 วรรคหนึ่ง (3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563

จังหวัดจึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)สำหรับสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นตันไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ./
////////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม