กาญจนบุรี พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการ “สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยร่วมกับ 13หน่วยงาน

กาญจนบุรี พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการ “สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยร่วมกับ 13หน่วยงาน

กาญจนบุรี พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการ “สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยร่วมกับ 13หน่วยงาน

วันนี้ 28 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการ “สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยร่วมกับ 13หน่วยงาน ได้แก่ พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุตฯ) พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ 110 ตำบล 1,090 หมู่บ้าน จำนวน 153,459 ครัวเรือน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 5 กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 ความต่อเนื่องคือพลัง กระบวนงานที่ 2 ทำเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม กระบวนงานที่ 3 ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนงานที่ 4 จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม กระบวนงานที่ 5 ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง นอกจากนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนโครงการฯ./
///////////////////////////////////////////////


ทีมข่าวภาคตะวันตก / ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม